A TED évzáró ülésének titkári és a kincstári beszámolója

Tervezés egy évtizedre és 6,5%-os növekedés a TED taglétszámában

A Transzeurópai Divízió (TED) évzáró ülésének második napja dr. Kirk Thomas, a Dél-angliai terület elnökének áhítatával kezdődött, amely a felelősség és a kényszerhelyzet közötti különbségről szólt. Jeremiás próféta példájából kiindulva Thomas bemutatta, hogy az egyének hajlamosak lemondani és feladni az Istentől kapott missziós felelősséget, amikor látszólagos kudarccal szembesülnek, és vonakodnak új megközelítéseket felfedezni. Mindazonáltal Jeremiáshoz hasonlóan az emberek is újra elkötelezhetik magukat a küldetésük mellett, ha a kudarcot értékes tanulási tapasztalatnak tekintik, és „megengedik Istennek, hogy tüzet gyújtson a csontjaikban”. „Az erőfeszítés a miénk” – zárta Thomas – „de a siker Istené!”.

Az áhítatot követően Csizmadia Róbert lelkész, a TED titkára ismertette a titkári jelentést, kiemelve a TED legfrissebb és legfontosabb tagsági statisztikáit:

90,169 tag
1403 gyülekezetben és szórványban
11 uniót és három területet képviselve
28 országban és térségben
257.000.000 ember között (1:2850 arány)

Tagsági profil

Csizmadia Róbert jelentése szerint, ha meg kellene festeni a tipikus TED-tag portréját, akkor egy 50 éves, házas nő lenne, akinek a gyermekei fele még mindig aktívan jár gyülekezetbe. Valószínűleg jó iskolai végzettséggel rendelkezne, régóta egyháztag lenne, és aktívan részt venne egy városi gyülekezetben.

Nemek szerinti megoszlás: A TED-tagok 59%-a nő.
Egyháztagság időtartama: Egy régóta egyházi tag átlagosan 26,5 éve tagja a gyülekezetnek.
Adventista generációk: A TED-tagok 37%-a első generációs adventista.
Hitbeli utazás: A legtöbben vagy gyermekkorukban, vagy fokozatosan, felnőttként fogadták el az adventizmust. Erősen vágynak arra, hogy az egyházban maradjanak (87%), és aktívan részt vesznek a szombati istentiszteleten és a kapcsolódó programokon.

Taglétszám

Csizmadia Róbert jelentése szerint az egyháztagság 6,5%-kal nőtt az elmúlt évtizedben, míg az általános népesség csak 3,5%-kal. „Figyelembe véve a növekedést és a csökkenést is, idén 698 új tagot köszönthettünk, ami némileg meghaladja az előző évit” – jegyezte meg Csizmadia Róbert.

2022-ben a TED 1538 személy megkeresztelését ünnepelte, több mint 350 újonnan érkezőt üdvözölhetett a TED területén, és 246 személy hitvalláson keresztül vállalta fel a tagságot.

Amikor a tagmegtartás kérdésével foglalkozott, Csizmadia Róbert a Nurture and Retention Research és a Global Church Member Survey 2023 (Gondozás és megtartás kutatás és a Globális egyháztag-felmérés 2023) által gyűjtött, több mint 2200 egyháztag nézőpontját felölelő meglátásokra támaszkodott. Az összegyűjtött adatok azt mutatták, hogy az egyének egyházból való kilépésének elsődleges okai a „közösség és a gondoskodás hiánya” és a „konfliktusok jelenléte”.

„A közösségeink megerősítése és a konfliktuskezelés hangsúlyozása lehet a két legmeghatározóbb stratégia, amely rendelkezésünkre áll az erős közösségek ápolására és a tagok megtartására” – állította Csizmadia Róbert, miközben arra biztatta a jelenlévőket, hogy gondolkodjanak el és osszák meg meglátásaikat a hatékony végrehajtás érdekében.

Pénzügyi jelentés

Október 27-én, pénteken, az évzáró találkozók harmadik napján Claude Richli, a Generál Konferencia társtitkára „Misszió újrafókuszálva a bajok idején” címmel tartott elmélkedést. A Máté 24,7-9 üzenetét vizsgálva Richli azt állította, hogy bár a baj és a háború évek óta állandósult, ezek a kihívások most fokozódnak. „Mint a vajúdás, a fájások egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak. Ez az a világ, amelyben ma élünk” – mondta Richli, kihívást intézve a jelenlévőkhöz, hogy bátran és világosan osszák meg a Krisztusban való reménységet.

Az áhítatot követően Nenad Jepuranović, a Transzeurópai Divízió (TED) kincstárnoka, a TED leghosszabb ideje szolgáló tisztségviselője ismertette beszámolóját. Jepuranović beszámolt a TED augusztus 30-i pénzügyi helyzetéről, és beszámolt arról, hogy az elmúlt évben nőtt a divízión belüli tized. „A COVID-válság után a tizedek emelkedésének lehettünk tanúi. Ez pozitív és egészséges tendenciát jelez, és szívből köszönetet mondunk hűséges tagjainknak a tizedfizetés iránti elkötelezettségükért” – fejezte ki Jepuranović.

A tized felhasználása

Jepuranović felvázolta a tized elosztását, bemutatva, hogy a tizedet az alábbiak szerint osztották el: 22% a dolgozók támogatására és utazási költségekre, 17% a uniók és intézmények fenntartására, 14% az evangelizációra szánt tizedmegosztás visszaforgatására, 5% a Newbold College fenntartására, 7% a működésre, beleértve a találkozókat és a helyszíni költségeket, és 35% „egyéb” célokra, beleértve az átutalásokat és a tizedcseréket.

Jepuranović kitért a Newbold College extra tizedmegosztási rendszerére is, amelyet eredetileg a Végrehajtó Bizottság 2010-es határozata vezetett be. „Ez a rendszer jelenleg 0,7%-ról 0,6%-ra, a Dél-angliai Konferencia esetében pedig 1,4%-ról 1,2%-ra csökkent”, és a tervek szerint 2030-ig fokozatosan megszűnik. Jepuranović megerősítette, hogy „a TED rendszeres gyűjtései a Newbold College számára változatlan marad”.

Ezenkívül a TED a konferenciáktól a teljes tized 5%-át kapja, és ennek 30%-át visszaadja az Unióknak evangelizációra. Ez azt jelenti, hogy a TED a teljes tized 3,5%-át kapja nettó tizedként. Hasonlóképpen a konferenciák is küldenek tizedmegosztást a Generál Konferenciának, és a jövő évre ez 2,4%-ban van meghatározva, ami 2030-ra várhatóan 3%-ra emelkedik.

A költségvetésben szereplő összes kiadást figyelembe véve Jepuranović tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a TED likviditása 18,7 hónap. Ez azt jelenti, hogy ha a TED bevételei hirtelen nullára csökkennének, a szervezet pénzügyileg közel három évig képes lenne teljesíteni jelenlegi kötelezettségeit. „Felelősek akarunk lenni értetek, és megfelelően akarunk gondoskodni az alkalmazottainkról” – osztotta meg Jepuranović, magyarázva a TED likviditási normái mögött meghúzódó indokokat.

A jelentés hallatán Guillermo Biaggi lelkész, a Generál Konferencia alelnöke méltatta a TED tagjainak elkötelezettségét az egyház szolgálatának fenntartása iránt. Elmélkedésként megosztotta az egyház úttörőjének, Ellen G. White-nak egy idézetét is: „Azok az egyházak, amelyek a legszisztematikusabban és legbőkezűbben támogatják Isten munkáját, általában a legnagyobb lelki jólétet tapasztalják”.

A titkári és a kincstári jelentést a 44 tag és a 39 TED Végrehajtó Bizottsági meghívott egyhangúlag elfogadta.

Cikk forrása: https://ted.adventist.org/news/ted-year-end-meeting-executive-secretary-and-treasury-reports

Eredeti író: Vanesa Pizzuto