Az 58. gyülekezet: Székesfehérvár “B”

2015. szeptember 26-án hitmélyítő konferencia volt Székesfehérváron a Magyar Király Hotelben.

A szombatiskolát rendhagyó módon Stramszki István vezetésével vettük át. A délelőtti istentiszteleten két igehirdetés hangzott el. Először Ócsai Tamás unióelnök szólt Ezékiel 37. fejezete 12–14 és 26. versek alapján a megújulás és eggyé válás ígéretéről, majd dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke a változás lehetőségéről az apostoli kor tanulságai (ApCsel 15.) nyomán.

Az istentiszteleten a hitéleti konferenciára érkezett testvérek összevont kórusa szolgált. A Székesfehérvári „B” (Erzsébet utcai) gyülekezet hitvallására és megalapítására a délutáni istentiszteleten került sor. Húszan tettek hitvallást, és 21 fővel alakult meg a gyülekezet. Az ünnepélyes és meghitt alkalmon Ócsai Tamás hirdette az Igét. Elsősorban a csatlakozó testvéreket szólította meg 1Kor 12:24–27 szavaival bátorítva őket a valódi testvéri közösség építésére. Az istentiszteleten az újonnan megalapított gyülekezet kórusa szolgált. Ekkor mutatta be Ősz-Farkas Ernő a székesfehérvári körzet gyülekezeteiben szolgálatot végző lelkészeket is.

Az istentiszteletet követően testvéri órát tartott a gyülekezet az Erzsébet utcában, amelyen megválasztotta a gyülekezetben szolgálatot végző felelősöket. A közös együttlétet szeretetvendégséggel, beszélgetésekkel zártuk.

Hites Gábor

Az 57. gyülekezet: Fehérvárcsurgó

Fehérvárcsurgón a testvéreink kivétel nélkül jelezték csatlakozási igényüket a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterületének.

Stramszki István és Ősz-Farkas ErnőA 23 testvér egyszerűsített vallástétellel történő felvételére és a gyülekezet megszervezésére 2015. szeptember 25-én, egy péntek esti alkalmon került sor, Bihari Csaba, a DET titkára és Egerváriné Kökényes Zsuzsa körzetvezető lelkészünk jelenlétében. A tagfelvételt és a gyülekezetté szervezést dr. Ősz-Farkas Ernő testvér, a DET elnöke vezette, miután igei áhítatot tartott, szorosan az alkalomhoz kapcsolódó témaválasztással.

Jó hangulatú, jó légkörű, áldásos alkalom volt, amelyen a gyülekezet tagjai többször is kifejezték, mennyire örülnek annak, hogy eljött ez a nap, és hogy milyen nagyra értékelik a körükben korábban fáradozó Horváth Sándorné és Oláh László testvérek munkáját.

Választásokat is tartottunk. Mialatt a jelölő bizottság a munkáját végezte, a többi tag és az unió környező gyülekezeteiből érkezett vendég testvérek terített asztal mellett beszélgettek.

Minden jelenlévőnek szép emlék maradt ez az este és az egész alkalom, amire az alapító tagok által aláírt alapítólevél is emlékeztetni fog.

Stramszki István

Az 56. gyülekezet: Budapest Pestszentlőrinc “B”

A Pestszentlőrinci Gyülekezet KERAK-os tagjaiként hosszú idő óta vártuk azt a pillanatot, amikor a múltat lezárva új alapokon, szeretetben összeforrva közösséget vállalunk nyilvánosan is a Hetednapi Adventista Egyházhoz tartozó testvéreinkkel. 

Az alakuló gyülekezetErre az ünnepélyes alkalomra 2015. szeptember 19-én délután került sor, ahol kicsi gyülekezetünk zsúfolásig megtelt. Kb. 140-en voltunk, akikből 29-en lettünk a HNA Egyház Pestlőrinci „B” Gyülekezetének tagjai. A többi testvér a velünk együtt örülő Pestszentlőrinci „A” Gyülekezet, és más gyülekezetek tagjai voltak.

Az ünnepség nagy szeretetben és örömben zajlott le. Az ünnepélyes istentiszteletet dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke tartotta az alkalomhoz illő, időszerű gondolatokkal. Számos szolgálat hangzott el a saját és a társgyülekezetek részéről. Az igei gondolatokat követte az ünnepélyes hitvallás, melyen aláírásunkkal is megpecsételtük szándékunkat, hogy immár a Hetednapi Adventista Egyház tagjaiként szeretnénk továbbfolytatni hitéletünket. Ezt már az ajándékba kapott tábla is bizonyítja a kívülállók számára. Az alkalom a megalakult gyülekezet tisztségviselőinek megválasztásával, a gyülekezet bizottságának megalakításával és két testvérünk presbiterré szentelésével folytatódott. A felszentelési szolgálatot dr. Szilvási József, az ATF rektora, Horváth Péter, a DET pénztárosa és Henter Barna körzetvezető lelkész vezette. Az ünnepségre a koronát a közösen énekelt Advent Himnusz tette fel.

Presbiter szentelésHálásak vagyunk a jó Istennek, hogy megélhettük ezt a pillanatot, hogy mostantól együtt szolgálhatjuk Őt a Hetednapi Adventista Egyház tagjaiként, és így készülhetünk az Úr Jézus dicsőséges második eljövetelére.

Amotáné Benkő Noémi

A Tatai gyülekezet megalakulása

Tatán 2015. szeptember 18-án este került sor a Hetednapi Adventista Egyház Tatai Gyülekezetének megszervezésére. Erre az alkalomra közénk látogatott dr. Ősz-Farkas Ernő testvér, a DET elnöke feleségével, Krisztivel, és Egerváriné Kökényes Zsuzsa testvérünk, aki a körzetvezető lelkész abban a körzetben, amelyhez a Tatai Gyülekezet is tartozni fog.

Ősz-Farkas Ernő igei szolgálataAz igei áhítat keretében Ősz-Farkas Ernő arról beszélt, hogy Krisztus a fej, és hogy mit jelent a testhez tartozni hívő emberként. Mondandójában kitért arra is,  hogyan oszlik meg az adventista egyházon belül az igazgatás felelőssége és a hatáskörök az egyes tagtól és a helyi gyülekezettől kezdve a Generálkonferencia teljes üléséig bezárólag.

Az áhítatot és a szolgálatokat követően került sor azon testvéreink egyszerűsített vallástételére, akik kifejezték vágyukat, hogy a Hetednapi Adventista Egyházhoz szeretnének tartozni. A vallástételt követően a gyülekezetté szervezés következett, ami számunkra újszerű, de értelemszerű és egyúttal jó hangulatot is teremtő eljárás volt. Ebből megtudtuk azt is, hogy hol húzódik pl. a területi elnök és a helyi gyülekezet hatáskörének a határa. Egy alapítólevél is készült az alapító tagok aláírásával.

A csatlakozás pillanataA most felvett komáromi és nyergesújfalui szórványban élő testvéreinkkel együtt összesen 27 fővel alakult meg a gyülekezet, és annak érdekében, hogy működni is tudjon, mindjárt választást is tartottunk.

Összességében szép, felemelő és emlékezetes alkalom volt, mindenkin érződött az öröm és az ünnepélyesség.

Stramszki István

A Szombathelyi gyülekezet megalakulása

Nagy örömünkre nálunk is megtörtént az ünnepélyes tagfelvétel és csatlakozás. 2015. szeptember 5-én 16–18 óra között húsz fővel gyarapodott a Hetednapi Adventista Egyház Szombathelyi Gyülekezete. Három gyülekezet egyesült: a sárvári és a szombathelyi KERAK összesen húsz testvérrel, és a helyi unió gyülekezete harminc testvérrel. Hitünk szerint Isten vezérelt össze bennünket és irányította ezt a folyamatot. Dr. Ősz-Farkas Ernő testvérünk arról beszélt, hogy csak a Szentlélek által összekovácsolódva érhetjük el az igazi egységet.

Kérjük imáitokat, hogy ez meg is valósulhasson, és jó szolgák lehessünk mindnyájan ebben a folyamatban, hogy egy nyájjá válhassunk.

Oláh László és Szilvási Csaba lesz a lelkészünk. Gyülekezetvezetőnek Lőrincz Csabát választottuk meg, és felállítottuk a gyülekezeti bizottságot is.

SZA

A Nágocsi gyülekezet megalakulása

2015. szeptember 5-én 34 fővel megalakult a Hetednapi Adventista Egyház Nágocsi Gyülekezete.

Már régóta vártuk ezt az alkalmat, amire nagy örömmel és hálásan vettük több gyülekezet érkezését. Délután kórus-zenei áhítatot is tartottunk, és a jelenlévő, számos testvérünk – Hévízről, Nagykanizsáról és a zalaegerszegi gyülekezetekből – is részt vett és velünk együtt szolgált. A délelőtt folyamán Ősz-Farkas Ernő testvérünk tartotta az igeszolgálatot és vezette a gyülekezet megalapítását és a tagok felvételét, valamint a gyülekezet bizottságának megválasztását Tóth Sándor körzetvezető lelkipásztorral együtt. Presbiteri szolgálatra Kiss Szilveszter és Bánhidi Tibor testvérek kaptak megbízást felszentelés által.

A délelőtt alapigéi: „Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint” (1Kor 12:27); „Ő a feje a testnek, az egyháznak…” (Kol 1:18).

Ősz-Farkas Ernő arról beszélt, hogy ezek azok az igazságok, amiket tudunk ugyan, de vannak olyan történelmi pillanatok, amikor ezt különösen fontos újból hangsúlyozni magunk számára. Mivel az egyház Krisztus teste, nekünk hittestvéreknek becsülni és építeni kell azt. Krisztus tart minket össze, Ő a fej, és nekünk Benne kell egyeknek lennünk.

A régi és új tagok felvétele nagyon ünnepélyes és szép része volt ennek az alkalomnak. Aki szeretné megnézni az eseményt és a délutáni kóruszenei találkozót, az a következő linkeken teheti meg, hála az adventstúdió munkatársainak (wwww.adventvideo.hu)

http://adventvideo.hu/igehirdetes/ig_csatlakozas_a_hna-hoz_nagocs_2015-_0905/

http://adventvideo.hu/egyhazzenei/e_hazafele/

Az egyik fontos és bátorító kijelentés így hangzott a délelőtti alkalom végén: „Amit pedig Isten egybeszerkesztett, azt ember SOHA TÖBBET EL NE VÁLASSZA.” Így legyen!

Horváth Gábor

A Ráckevei gyülekezet megalakulása

Gyülekezetünk 2015. szeptember 4-én 31 taggal, szinte teljes egészében csatlakozott a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterületéhez. Különös öröm volt ez a nap gyülekezetünk idősebb tagjai számára, akik évtizedek óta várták ezt az alkalmat. 

Az ünnepélyes istentiszteleten a kórus szolgálata mellett dr. Ősz-Farkas Ernővel közösen gondolkodtunk az Efézusi levél tanításáról, együtt szemléltük azokat a szimbólumokat, amelyeket Pál apostol az egyházra alkalmaz: a család, templom és test jelképeit. „Az egyház soha nem cél, hanem eszköz az emberek megmentésére” – hallottuk az igehirdetésben. „Az egyház Krisztus szervezett testülete a földön… Krisztus a forrás. Az egyház a közvetítő eszköz” (Bizonyságtételek 3. kötet, 433. o.).

Várjuk Jézus Krisztus közeli második eljövetelét, egységben az Ő népével – immár a világ számára is látható módon: „Az egyház egysége meggyőzően bizonyítja, hogy Isten elküldte Jézust a világra a világ megváltásáért. Olyan érv ez, amelyet a világ sehogyan sem tud megcáfolni” (Bizonyságtételek 5. kötet, 619. o.). Szívünk vágya az, hogy minden adventhívő megértse, milyen fontos időkben élünk, éppen ezért, „mint soha azelőtt, úgy kell most összetartanunk, szolgálva Őt, aki elkészítette királyi székét a mennyben, és aki mindenen uralkodni fog”
(Maranatha 25. o.).

Bizony jövel Uram Jézus!

A tisztviselők megválasztásával és két presbiter felszentelésével zárult az ünnepélyes program.

Erdődi Péter

Az Őrjárat utcai gyülekezet megalakulása

Örömmel tájékoztunk benneteket, hogy az 2015. augusztus 29-én, szombaton délután 15 órakor kezdődő ünnepélyes istentisztelet keretében 32 fővel megalakult a Hetednapi Adventista Egyház Őrjárat utcai Gyülekezete.

Dr. Ősz-Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnöke tartotta az igehirdetést és vezette az ünnepélyes szertartást. Közösen megerősítettük a világegyházhoz való csatlakozási szándékunkat, amit minden testvér, mint alapító, aláírásával igazolt azon a bekeretezett táblán, amit Ősz-Farkas Ernő testvérünk hozott ajándékba a gyülekezetnek. Ez a falra kifüggesztve emlékeztet majd bennünket erre a szép napra. A megalakult gyülekezet megválasztotta az új bizottságot. Kaptunk még egy táblát, amit az utcafrontra helyezünk ki, hirdetve, hogy itt a Hetednapi Adventista Egyház kápolnája található. Nagyon sok vendég volt, még az udvaron kívül is álltak a nyitott ablakoknál. Énekekkel, versekkel, imákkal dicsőítettük Istenünket, és hálát adtunk ezért a különleges napért.

Éreztük, hogy az Úr Lelke van velünk.

Hatvani Tibor

Jubileum harcosokkal

A múlt héten megosztottam egy meghívót a Facebookon, mely Karcag városába invitál bennünket egy 25 és egy 10 éves jubileumi ünnepségre. 25 éves lett ugyanis a Rákbetegek Országos Szövetsége, és 10 éves a Karcagon megalakult csoportja. 

EXPO KarcagonKilencen felkerekedtünk péntek délelőtt és elutaztunk Karcagra. A kilenc főből  hárman a Bibliakör tagjai, akik lelkesedésben nem maradtak el mögöttünk. Velünk jött Szabó János, aki a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöke. Vittük az Egészség EXPO összes kellékét, a lelkesedésünket és azt az elhatározásunkat, hogy tegyük teljesebbé ezzel is az ünnepet. Itt szakadt az eső és az úton is. Gondoltuk, vajon eljönnek-e barátaink és az érdeklődők. Karcagon még a reggeli órában elállt az eső, bár a nap nem sütött, sokan eljöttek. Rajtunk kívül – mint később megtudtuk – Pestről és Nyíregyházáról is többek, és a karcagiak is kitettek magukért.

Egy nagyon szép napot töltöttünk együtt, barátságok alakultak. Sokan -–  mintegy 50-60 fő – végigjárták az EXPO nyolc állomását. Aktívan részt vettek a tesztlapok, kérdőívek kitöltésében. Kérdéseik voltak, tanácsokat kértek, látszott, hogy komolyan foglalkoztatja őket az egészséges életmód, nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is.

Részt vettünk a Harcosok c. fotókiállítás megnyitásán, majd ünnepi megemlékezéssel és Csongrádi Kata művésznő hangversenyével folytatódott az est.

EXPO KarcagonÖrültünk, hogy elmentünk, részesei lehettünk a betegség bátor átvészelése örömének és annak a reménységnek, hogy van gyógyulás. Hiszen az élet teljességének átélése lehetséges a betegség után, de azzal együtt is. Mert vannak társak a betegségben, a gyógyulás útján, és minden baj átélése után felragyog a szivárvány, mint a jó reménység színpompás íve. Többen kifejezték, hogy megerősödött a hitük, mert tudják, hogy a gyógyulás nem csak az orvosi beavatkozások függvénye.

Hosszú napunk volt, de azzal a  jó érzéssel fejeztük be, hogy részesei lehettünk egy összetartó, baráti, sorstársi közösség örömének, és segíthettünk a remény útján továbbhaladni.

K. I.

Hitmélyítő és közösségépítő konferencia Székesfehérváron

Hosszú évtizedek után 2015. szeptember 26-án élte meg a DET székesfehérvári körzete azt a találkozót, amelynek minden bizonnyal a menny is örült. Testvéreink óriási körzetből érkeztek: Veszprém, Nemesvámos, Szentgál, Lovasberény, Tata, Tatabánya, Komárom, Dunaújváros, Fehérvárcsurgó és – természetesen – Székesfehérvár térségéből. A konferenciának a Magyar Király Hotel adott helyet, a hotel gyönyörű kupolatermében. A gyermekek részére a Casino-termet ürítették ki, itt folyt a gyermekfoglalkozás.

A szombatiskolai tanulmányt a hely-adta lehetőségeket figyelembe véve úgy vette át az összegyűlt vendégsereg, hogy egy-egy napi tanulmányt egy-egy csatlakozó lelkész testvér foglalt össze, rövid áhítat keretében: Stramszki István, Hites Gábor és Horváth Sándorné.

A délelőtti két istentiszteletet Ócsai Tamás egyházelnök és Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke tartotta. Délután került sor a Székesfehérvár Erzsébet utcai Gyülekezet felvételére, amely megható és meghitt ünnepi hangulata mellett le is zárta a csatlakozó gyülekezetek sorát.

Előző este, szeptember 25-én került sor a Fehérvárcsurgói Gyülekezet, azt megelőző héten péntek este, szeptember 18-án pedig a Tatai Gyülekezet felvételére és megszervezésére. Így a székesfehérvári körzet hat megszervezett gyülekezettel és négy szórványcsoporttal valószínűleg a legnagyobb körzete lett a Dunamelléki Egyházterületnek.

Örülünk csatlakozott testvéreinknek! Mindnyájan tudjuk, hogy a mi korunk nem a felhőtlen boldogság kora, és lesznek gondok és próbák. Kívánjuk nekik Isten gazdag áldását, a testvéri szeretet örömét mindennapjaikra, kitartást a szenteknek adott reménységben Isten maradék egyháza körében.

E. K. Zs.